Naised
Tallinna Linna Siseasjade Valitsuse Kriminaaljälituse nooreminspektor miilitsavanem Luule Koppel.
1983
Rahvusarhiivi fotoinfosüsteem

EFA.649.0.219164